Να διαφυλάξουμε όσα μας ανήκουν

anakoinoseis 08/04/2021

Όπως είναι γνωστό, τα τελευταία έτη η έδρα της ένωσης μας βρίσκεται στο Δήμο Αθηναίων στην περιοχή των Πατησίων και συγκεκριμένα επί ακινήτου το οποίο κείται επί της οδού Στρατηγού Δαγκλή 81α. Το εν λόγω ακίνητο περιήλθε με άτυπη δωρεά της Παρασκευής χήρας Ιωάννη Ασφή το γένος Δημητρίου Ράπτη στην «Ένωση Δαφναίων Δωρίδας-1935» ήδη εν έτει 1975. Η σημασία δε αυτής για την Ένωση μας ήταν, είναι και θα είναι εξαιρετικής σημασίας, καθότι με αυτή δόθηκε η δυνατότητα να εδράσουμε το σωματείο μας σε έναν δικό του χώρο, στον οποίο δυνάμεθα να «στεγάσουμε» τις συνελεύσεις μας αλλά και να αρχειοθετήσουμε, αφήνοντας έτσι ως παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές, σημαντικό αναμνηστικό υλικό (φωτογραφικό) που αφορά τον τόπο μας.

Ευρέθημεν όμως ενώπιον ενός σημαντικού κινδύνου που σχετιζόταν με τα εμπράγματα δικαιώματά μας επί αυτού! Και τούτο διότι, παρότι το 2008 κατά το στάδιο συλλογής δηλώσεων ιδιοκτησίας από το Ελληνικό Κτηματολόγιο υπεβλήθη, ως έδει, δήλωση ιδιοκτησίας για τον εν λόγω ακίνητο, αυτό κατά το στάδιο της  προανάρτησης, όπου ελέγχονται και επιβεβαιώνονται τα στοιχεία των δεδηλωμένων ιδιοκτησιών, δεν εμφανιζόταν στο όνομα της Ένωσής μας και ουδόλως αναγνωριζόταν η κυριότητά μας επ’ αυτού!

Στο σημείο αυτό και προς πληρέστερη κατανόηση του θέματος και της σπουδαιότητάς του αξίζει να αναφέρουμε ευσυνόπτως ότι άπαντες οι κύριοι- ιδιοκτήτες και δικαιούχοι εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί  ακινήτων υποχρεούνται αφ’ ης στιγμής κηρυχθεί μια περιοχή υπό κτηματογράφηση να υποβάλλουν δήλωση ιδιοκτησίας εντός των νομίμων προθεσμιών. Αφότου δε, συλλεχθούν αυτές οι πληροφορίες, ακολουθούν τα στάδια της προανάρτησης και της ανάρτησης κατά τα οποία υποβάλλονται αιτήσεις επανεξέτασης στοιχείων και αιτήσεις διορθώσεως αντίστοιχα.

Κατόπιν τα στοιχεία αυτά εξετάζονται από επιτροπές εξέτασης Υποθέσεων Κτηματογράφησης και εν τέλει με την ολοκλήρωση και αυτού εκκινεί η λειτουργία του Κτηματολογίου. Σε περίπτωση μάλιστα που απωλεσθεί η προθεσμία για τη διόρθωση πρόδηλων ή σοβαρότερων σφαλμάτων κατά τα ανωτέρω στάδια η διαδικασία που ακολουθείται είναι χρονοβόρα και πολυδάπανη (λ.χ. απαιτείται έκδοση δικαστικής απόφασης).

Εν προκειμένω λοιπόν και αναφορικά με την έδρα της Ένωσής μας συνέβη το εξής: το 2008, όπως και ανωτέρω αναφέρθηκε υπεβλήθη δήλωση ιδιοκτησίας ενώπιον του Ελληνικού Κτηματολογίου προκειμένου να αναγνωριστεί η κυριότητά μας επ’ αυτού. Το δικαίωμα της κυριότητας μας βασίστηκε στο θεσμό της έκτακτης  χρησικτησίας, του άρθρου 1045 του Αστικού Κώδικα, δηλαδή στην θεμελίωση κυριότητας επί ακινήτου λόγω νομής αυτού για μια εικοσαετία.

Γιατί όμως δεν θεμελιώσαμε το δικαίωμα της κυριότητάς μας επί του ανωτέρω ακινήτου στην προαναφερόμενη μεταβίβαση αυτού ένεκα δωρεάς αλλά στη χρησικτησία? Η απάντηση στο ερώτημα είναι απλή. Η δωρεά ακινήτου όπως και όλες εν γένει οι συμβάσεις που αφορούν μεταβίβαση ακινήτου απαιτείται να περιέρχονται τον συμβολαιογραφικό τύπο, πράγμα που δεν συνέβη εν τοιαύτη περιπτώσει.

Παρά όμως την τότε άμεση κίνηση και την εμπρόθεσμη δήλωση ιδιοκτησίας το ακίνητο σε μεταγενέστερο στάδιο δεν εμφανιζόταν στο όνομα της Ένωσής μας!

Μονόδρομος λοιπόν για την αντιμετώπιση του αδιεξόδου αυτού ήταν η υποβολή αιτήσεως διορθώσεως ενώπιον του Ελληνικού Κτηματολογίου. Ούτως λοιπόν και συνέβη. Με την σημαντική συνδρομή του Προέδρου Αθανάσιου Διαμαντή, του Αντιπροέδρου Δημητρίου Φιλίππου, της ταμεία Χαρίκλειας Αποστολοπούλου αλλά και του πρώην Προέδρου Γεωργίου Ασφή, που είχε επιμελώς αρχειοθετήσει έγγραφα καίριας σημασίας υπεβλήθη αίτηση διόρθωσης κατά την οποία συνυπεβλήθησαν πλείονα έγγραφα θεμελιωτικά της χρησικτησίας. Μεταξύ αυτών συνυπεβλήθησαν δηλώσεις ακίνητης περιουσίας από τις οποίες διαπιστώνεται ότι επί 30 έτη δηλώνουμε το ακίνητο και φορολογούμαστε για αυτό, ένορκες βεβαιώσεις στις οποίες μάρτυρες με λόγο γνώσεως βεβαιώνουν ότι το ακίνητο περιήλθε λόγω δωρεάς στην ένωση αλλά και άλλα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι επί τριάντα έτη ασκούμε αδιάλειπτα πράξεις κυριότητας επ’ αυτού. Το αποτέλεσμα όλων των ανωτέρω ενεργειών μας και η απόφαση επί της αιτήσεως μας αναμένεται εντός του επόμενου έτους.

Εν αναμονή λοιπόν του ανωτέρω κομβικής σημασίας αποτελέσματος για την Ένωσή μας, διαπιστώνεται πως όλοι πράττουμε τα δέοντα και συνεργαζόμαστε για το συμφέρον αυτής, για την διαιώνιση της παράδοσής και της κληρονομιάς μας, για να διαφυλάξουμε όσα μας ανήκουν!

Άννα Γ. Δευτεραίου

Δικηγόρος Παρά Πρωτοδίκες

Leave Comment